Godišnji plan rada za školsku 2018-2019 godinu:

ГОДИШЊИ ПЛАН 2018-2019

Statut SŠ „Mladost“:

СТАТУТ Средње школа Младост 

Pravilnici:

ПРАВИЛНИК о похваљивању, награђивању ученика и додели диплома за изузетан успех

ПРАВИЛНИК о васпитно-дисциплинској i материјалној одговорности ученика

ПРАВИЛНИК о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

ПРАВИЛНИК о полагању испита у Средњој школи Младост

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА радних места Средње школе Младост – са изменама по каталогу

Poslovnici:

ПОСЛОВНИК о раду наставничког већа

ПОСЛОВНИК о раду ученичког парламента

ПОСЛОВНИК o раду Школског одборa

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Остало:

ЗАХТЕВ за појачани васпитни рад

ЗАХТЕВ за покретање васпитно-дисциплинског поступка

ПОЗИВ Родитељу за учешће о појачаном васпитном раду

ОБРАЗАЦ за појачан васпитни рад

ЕВИДЕНЦИЈА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДУПЛИКАТА СВЕДОЧАНСТВА

ЗАХТЕВ за издавање дупликата сведочанства-дипломе