ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА

Средња школа „Младост“, Петровац на Млави објавњује оглас за прикупљање понуда за фотографисање ученика свих разреда и одељења наше школе као и матураната на прослави матурске вечери.

У понуди треба да стоји цена фотографије, формата, фотографија за лична документа, као и видео записа са матурске вечери.

Цена мора бити исказана појединачно и искључиво у динарима.

Критеријум за избор најбољег понуђача је најнижа цена.

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом, или Секретару школе до 14 часова сваког радног дана закључно са 15.05.2019.године.

Otварање понуда ће се обавити дана 17.05.2019.г. у 12 часова.


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА СЕРВИС И ДОПУНУ ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ

Средња школа „Младост“, Петровац на Млави објавњује оглас за прикупљање понуда за сервис и допуну тонера за штампаче.

Цена мора бити исказана искључиво у динарима.

Критеријум за избор најбољег понуђача је:

 1. најнижа цена,
 2. посебни услови и попусти.

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом, или путем електронске поште gimnazijamladost@mts.rs, aleksandar.filip@mladost.rs, закључно са 06.03.2019.године.


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА

Средња школа „Младост“, Петровац на Млави објавњује оглас за прикупљање понуда за израду намештаја за школску медијатеку, и то:

 • 8 округлих столова за групни рад ученика са шест места за седење,
 • компјутерски столови (зидни) за 30 ученика,
 • 1 катедра са фијоком,
 • 1 покретни сталак за пројектор.

Цена мора бити исказана искључиво у динарима.

Критеријум за избор најбољег понуђача је најнижа цена.

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом, или путем електронске поште gimnazijamladost@mts.rs, profesor.filip@gmail.com, закључно са 23.01.2019.године.


OГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОПРАВКУ И АДАПТАЦИЈУ ДЕЛА КРОВА ШКОЛЕ

Објављује се оглас за прикупљање понуда за поправку и адаптацију дела крова Средње школе „Младост“ из Петровца на Млави изнад  два информатичка кабинета.

У понуди треба да стоји цена за поправку и адаптацију дела  крова , и она мора бити исказана искључиво у динарима –јединична цена за оба кабинета .

Гарантни рок изведених радова мора бити у складу са позитивним законским прописима на дан извршених грађевинских радова.

Кров изнад кабинетa се може погледати сваког радног дана од 08 часова до 12 часова закључно са 14.08.2017.г.

Избор најповољнијег понуђача извршиће  комисија коју образује директор школе , а критеријум је најнижа цена дата понудом.

Понуде се шаљу искључиво у затвореним ковертама на адресу Средња школа „Младост“ улица Млавска број 14 , 12300 Петровац на Млави или се предају секретару школе радним данима од 08 до 12 часова , са обавезном назнаком „не отварати“ .

Оглас се објављује на сајту школе дана 09.08.2017.г.

Понуде се могу слати, или предати  најкасније закључно са 15.08.2017.г.

Отварање понуда ће се обавити 21.08.2017.г.у 12 часова.


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА

Средња школа „Младост“, Петровац на Млави објавњује оглас за прикупљање понуда за фотографисање ученика свих разреда и одељења наше школе као и матураната на прослави матурске вечери.

У понуди треба да стоји цена фотографије, формата, фотографија за лична документа, као и видео записа са матурске вечери.

Цена мора бити исказана појединачно и искључиво у динарима.

Критеријум за избор најбољег понуђача је најнижа цена.

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом, или Секретару школе до 14 часова сваког радног дана закључно са 05.05.2017.године.

Otварање понуда ће се обавити дана 08.05.2017.г. у 12 часова.

____________________________________________________________

На основу чл. 22.ст.2., 34.. и  .35. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011,   88/2013,105/14 i 104/2016 ), чл.6.ст.1. и ст.2., чл.7. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(«Сл.гласник РС», број 55/05,71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 24/12, 48/15 и 99/15.), Решења број 361-338/2016 од 18.01.2017.године које је донела Републичка дирекција за имовину Републике Србије и  Одлуке Школског одбора о издавању у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда број 2034  од 29. августа 2016.године, Комисија за послове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА.

СРЕДЊА ШКОЛА ,,МЛАДОСТ“

ул. Млавска бр.14,Петровац на Млави

ОГЛАШАВА  издавање у закуп путем прикупљања писмених понуда:

Предмет давања у закуп:

1) простор за продају брзе хране, површине 24 м2

Почетна цена закупа износи 18.500,00 динара на месечном нивоу, а учесници у могу понудити вишу цену.

Наведени простор се издаје у виђеном стању.

У цену закупа улази и потрошња електричне енергије и комуналних услуга и грејања.

Закуп се не плаћа током месеци летњег распуста (јул и август)

Простор се издаје на период од 4 (четири) године

Критеријум за избор је највиша понуђена цена

Додатни критеријум у случају исте цене јесу радови на уређењу простора за продају и кутка за ученике у оквиру тог простора

Закупнина се плаћа најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

2) простор хола школе (средишњи део), површине 448 м2

Цена закупа износи:

 • за организацију школа плеса, рекреативних и фитнес програма у трајању од 2 (два) сата недељно,почетна цена износи 10.000,00 динара месечно, а учесници у надметању могу понудити вишу цену
 • за постављање аутомата за кафу и топле напитке, почетна цена износи 5.000,00 динара месечно, а учесници у надметању могу понудити вишу цену

Наведени простор се издаје у виђеном стању

Простор се издаје на период од 4 (четири) године

Закупнина се плаћа најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

3) фискултурне сале, површине 341 м2

Цена закупа износи:

 • за рекреативне и спортске активности појединаца по почетној цени од 1.250,00 динара за сат времена коришћења
 • за спортске активности школа спорта по почетној цени од 700,00 динара за сат времена коришћења, а учесници у надметању могу понудити вишу цену

Наведени простор се издаје у виђеном стању

Простор се издаје на период од 4 (четири) године

         Закупнина се плаћа најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

4) спортски терени (фудбалски терен, површине 800м2, кошаркашки терен, површине 350м2, и одбојкашки, површине 162 м2)

Цена закупа износи:

 • За рекреативне и спортске активности појединаца по почетној цени од 5.000,00 динара месечно, а учесници у надметању могу понудити вишу цену

Наведени простор се издаје у виђеном стању.

Простор се издаје на период од 4 (четири) године.

Закупнина се плаћа најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

Право на учешће на огласу имају сва физичка и правна лица, ради обављања наведених активности, која испуњавају услове из огласа.

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит ради учестовања у постпуку у висини вредности закупнине за један месец на рачун школе број: 840-709666-86.

Учесницима који нису успели да добију одређени простор у закуп, депози ће бити враћен( неопходно је доставити рачун на који ће се извршити повраћај депозита).

Понуда за издавање простора за продају брзе хране треба да садржи следеће елементе:

за физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте и јединствени матични број грађана;

– за предузетника: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број;

– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;

Понуђени износ закупнине мора бити исти или већи од почетног износа закупнине уз назнаку за који се пословни простор доставља понуда.

У оквиру понуде може се поред цене наћи и понуда за уређење ,,ђачког кутка“ који би био саставни део простора за продају брзе хране.

Понуда може садржати и елементе које понуђач сматра битним за сам поступак.

Код понуде за закуп школске сале и спортских терена, неопходно је доставити и изјаву лица које конкурише за коју намену ће користити наведени простор (рекреација, школа фудбала,рукомета, кошарке..)

Такође је неопходно доставити изјаву понуђача да ће сносити сву штету која настане настане током коришћења термина његовом кривицом или грубом непажњом.

Писмене понуде се достављају у року од 10 дана од дана објављивања огласа, лично или поштом , у затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за закуп простора- и назив простора на које се закуп односи- НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу Млавска 14, 12300 Петровац на Млави. Понуде ће се отварати један дан после истека рок за подношење понуда, у Средњој школи ,,Младост“, ул. Млавска 14, 12300 Петровац на Млави, уколико се деси да то буде нерадан дан, отварање се помера за први наредни радни дан.

Наручилац задржава право да у случају неодговарајућих или неприхватљивих понуда обустави поступак, такође се покуступак може обуставити ако постоје објективни и доказиви разлози који се нису могли предвидети у време покретања поступка. Одлуку о избору најбоље понуде врши трочлана комсија коју формира Школски одбор. О извршеном избору закупца, понуђач ће бити писмено обавештен у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору.