КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

  Tabela Upis

  Кликните на слику табеле да би је увећали

  УСЛОВИ ЗА УПИС

  ОПШТИ УСЛОВИ

  За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног ученика, могу да конкуришу кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, а који су рођени после 31. августа 2000. године.

  Кандидати који су последњи разред основне школе завршили у Републици Српској рангирају се на основу општег успеха у последња три разреда основног образовања и на основу резултата остварених на тестовима из српског језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија).

  Ови кандидати се пријављују од 29. маја до 09. јуна у било коју основну школу на територији Републике Србије, како би под истим условима стекли право на упис у први разред средње школе. Уколико ови кандидати конкуришу за упис у школе у којима се полаже пријемни испит, пријављују се 12. и 15. маја одговарајућој средњој школи.

  Кандидат који је основно образовање стекао у Републици Србији закључно са школском 2009/2010. годином, право на рангирање за упис у школу остварује на начин да се број бодова који имају на основу општег успеха од шестог до осмог разреда, увећа за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова, и уписује се у школу у својству ванредног ученика.

  Кандидати који су обавили завршни испит од школске 2010/2011. године до школске 2013/2014. године, односно на крају школске године у којој су на основу општег успеха могли да освоје највише 60 бодова, а на основу успеха на завршном испиту највише 40 бодова, право на рангирање за упис у школу остварују на следећи начин:

  – број бодова остварен на основу општег успеха исказује се на начин наведен у одељку 3. тачка 3.2. Конкурса, тако да се на основу општег успеха може остварити највише 70 бодова;

  – број бодова освојен на завршном испиту множи се бројем 0,75 и заокружује на две децимале, тако да се на основу успеха на завршном испиту може освојити највише 30 бодова.

  Изузетно, уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске 2012/2013. године, број бодова које би освојио на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова остварен на основу општег успеха множи се бројем три (3) и тако добијени број дели се бројем седам (7) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 30 бодова.

  Кандидат који је од школске 2010/2011. до школске 2013/2014. године завршио осми разред, а није обавио завршни испит, завршни испит обавља у складу са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник РС”, бр. 1/11 и 1/12 и „Службени гласник РС” – „Просветни гласник”, број 1/14) и остварује право на рангирање за упис у школу у складу са Правилником о упису ученика у средњу школу.

  Кандидат који је завршио основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству, или који је у Републици Србији завршио страну школу или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се преко броја одређеног за упис ученика. Кандидат који је завршио седми разред у иностранству или страној школи у Републици Србији а осми разред у Републици Србији, обавља завршни испит и уписује се у школу преко броја одређеног за упис.

  Уколико више ових кандидата желе да упишу исту школу, или исти смер гимназије, односно образовни профил у истој школи, кандидати се равномерно расподељују по школама, смеровима гимназија и одељењима.

  Уколико ови кандидати конкуришу за упис у школу за коју је прописано полагање пријемног испита, полажу пријемни испит.

  Кандидати за упис у први разред  средње школе који су рођени пре 31. августа 2000. године могу да конкуришу искључиво у својству ванредног ученика.

  Број места предвиђених за упис у први разред кандидата старијих од седамнаест година, као ванредних ученика, налази се у загради поред броја места предвиђених за одговарајући образовни профил. 

  Пријем докумената, полагање завршног и пријемног испита, попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од седамнаест година обавиће се у надлежној школској управи у роковима који важе и за редовне ученике. О овоме школска управа ће благовремено и континуирано обавештавати заинтересоване кандидате. Детаљније информације налазе се у овом конкурсу у одељку број 7, који се односи на поменуту категорију кандидата.

  Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним уверењем о обављеном завршном испиту и оригиналним сведочанством о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригиналним сведочанством о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених.

  Уколико се у неко од одељења у школи које је предвиђено Конкурсом не распореди довољан број ученика да би се одељење могло формирати и финансирати у складу са законом и стручним упутством за формирање одељења, Министарство кандидате који су распоређени у таква одељења, распоређује у друге образовне профиле у којима је остало слободних места и за које испуњавају потребне услове, уз благовремено информисање њихових родитеља, односно старатеља.

  ПОСЕБНИ УСЛОВИ

  Посебни услови за упис у одређене образовне профиле су:

  а) Здравствени услови који проистичу из захтева рада који су наведени у одељку 8. овог конкурса. Испуњавање ових услова кандидат доказује потврдом здравствене организације, односно лекарским уверењем, ако је то посебним прописима утврђено.

   МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

  Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

  1) успеха на завршном испиту,

  2) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе.

  Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:

  1) успеха на завршном испиту,

  2) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе,

  3) успеха на пријемном испиту,

  4) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

  Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама успеха на завршном испиту и општег успеха од VI до VIII разреда основне школе.

  Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основу успеха на завршном испиту и општег успеха од VI до VIII разреда основне школе.

   3.1. Вредновање завршног испита

   Завршни испит се полаже у јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио осми разред (у матичној основној школи).

  3.2. Вредновање општег успеха

  Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда, заокружен на две децимале, помножи бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5).

  На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.

  Кандидат који је завршио VI разред основне школе у иностранству или који је у Републици Србији завршио VI разред у страној школи остварује 20 бодова на основу општег успеха у VI разреду основне школе.

  3.3. Вредновање успеха на такмичењима

  Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима из предмета наведених у овом конкурсу, додељују следећи бодови:

  1) међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

  – прво место – дванаест (12) бодова,

  – друго место – десет (10) бодова,

  – треће место – осам (8) бодова.

  2) републичко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

  – прво место – шест (6) бодова,

  – друго место – четири (4) бода,

  – треће место – два (2) бода.

  Када је кандидат освојио више појединачних места из става 1. овог члана на такмичењима из једног или више предмета, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.

  Прва три места, у смислу овог конкурса, јесу места која одговарају првом, другом и трећем најбољем постигнутом резултату на такмичењу објављеном на ранг листи.

  Стручно друштво или други организатор доставља постигнуте резултате са такмичења Министарству и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. јуна текуће школске године.

  Постигнути резултати достављају се у облику ранг листе на којој су наведени ученици који остварују право на добијање додатних бодова за упис.

  Републичка такмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом и која имају најмање три нивоа такмичења (школски, општински, окружни, републички), и то:

  1) српски језик:

  – Такмичење из српског језика и језичке културе – Друштво за српски језик и књижевност Србије;

  2) матерњи језик:

  – Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе – Удружење „Матица Бугара у Србији”;

  – Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију;

  – Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику;

  – Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе – Друштво за русински језик, књижевност и културу;

  – Такмичење у знању словачког језика и језичке културе – Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво;

  – Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе – Национални савет хрватске националне мањине;

  – Такмичење из босанског језика – Национални савет бошњачке националне мањине;

  3) математика:

  – Такмичење ученика основних школа из математике – Друштво математичара Србије;

  4) историја:

  – Такмичење у познавању опште и националне историје – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд;

  5) географија:

  – Такмичење у познавању опште и националне географије – Српско географско друштво;

  6) биологија:

  – Такмичење из биологије – Српско биолошко друштво;

  7) физика:

  – Такмичење ученика основних школа из физике – Друштво физичара Србије и Физички факултет Београд;

  8) хемија:

  – Такмичење из хемије – Српско хемијско друштво.

  Међународна такмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом, и то:

  1) математика:

  – Јуниорска балканска математичка олимпијада – Друштво математичара Србије;

  2) физика:

  – Међународна јуниорска научна олимпијада – Друштво физичара Србије и Физички факултет Београд.

  3.4. Увећавање броја бодова на основу уписа под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

   На основу Правилника о упису ученика у средњу школу, ученици – припадници ромске националне мањине, који су пријављени за упис у средњу школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита увећава се за 30 одсто од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Уколико ови ученици живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита увећава се за 35 % од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

  На основу Правилника о упис ученика у средњу школу, полазници који су завршили програм основног образовања одраслих, који су пријављени за упис у средњу школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита увећава се за 30 % од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Уколико ови полазници живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита увећава се за 35 % од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

  Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, ученици – припадници ромске националне мањине и полазници који су завршили програм основног образовања одраслих се равномерно расподељују по одељењима.

  Приликом остваривања права на упис у средњу школу кандидат може да користи право на додатне бодове само по једном од наведених основа.

  3.5. Организовање и спровођење завршног испита

  Завршни испит организују и спроводе, у матичним основним школама, комисије за спровођење завршног испита, у складу са следећим роковима:

  1) Пријављивање кандидата из Републике Српске врши се у основним школама од 29. маја до 09. јуна;

  2) Пријављивање кандидата старијих од седамнаест година (ванредних ученика) вршиће се у школским управама Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 29. маја до 09. јуна. Све информације у вези с поступком уписа кандидати ће моћи да добију у седишту школске управе;

  3) Полагање завршног испита обавиће се у следећим терминима:

  – решавање теста из српског (матерњег) језика 14. јуна од 09.00 до 11.00 часова,

  – решавање теста из математике 15. јуна од 09.00 до 11.00 часова,

  – решавање комбинованог теста 16. јуна од 09.00 до 11.00 часова;

  4) Основне школе објавиће привремене резултате завршног испита 18. јуна до 08.00 часова;

  5) Подношење жалби комисији основне школе на резултате завршног испита и издавање решења по жалбама обавиће се 19. јуна од 8.00 до 16.00 часова;

  6) Подношење жалби окружној уписној комисији на резултате завршног испита и издавање решења по жалбама обавиће се 20. јуна од 8.00 до 16.00 часова;

  7) Објављивање коначних резултата завршног испита обавиће се 23. јуна до 08.00 часова.                       

  3.6. Редослед кандидата

  Кандидати који су обавили завршни испит рангирају се према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за упис на јединственој ранг-листи, осим ученика који полажу пријемни испит.

  После утврђивања јединствене ранг-листе, кандидат има право да у матичној основној школи писмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање.

  Опредељење кандидата садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, шифру и назив образовног профила, типа или смера гимназије, у складу са подацима објављеним у Конкурсу.

  На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој  ранг-листи, врши се распоређивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим школама.

  Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим средњим школама.

  Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у средњу школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

  1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

  2) освојио већи број бодова на такмичењима у смислу одељка 3. тачка 3.3. овог конкурса,

  3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

  РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС КАНДИДАТА КОЈИ НЕ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

  Распоређивање и упис кандидата у школе за које се не полаже пријемни испит обавиће се у следећим роковима:

  1) Кандидати подносе матичним основним школама пријаву са опредељењима на обрасцу за унос жеља у које средње школе и у које образовне профиле или смерове желе да се упишу – 24. и 25. јуна од 8.00 до 15.00 часова;

  2) У матичним основним школама објављују се листе жеља за упис у први разред средњих школа 29. јуна до 8.00 часова;

  3) Кандидати проверавају тачност листе жеља 29. јуна од 8.00 часова;

  4) Кандидати подносе жалбе на објављене листе жеља 29. јуна од 8.00 до 15.00 часова;

  5) Објављивање званичне листе жеља 30. јуна до 12.00 часова;

  6) Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима/типовима гимназија, објављује матична основна школа 03. јула од 08.00 часова;

  7) Кандидати који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе оригинална документа за упис у средњу школу у коју су распоређени 04. и 05. јула од 8.00 до 15.00 часова;

  8) Матичне основне школе објављују списак преосталих слободних места за упис ученика 03. јула до 20.00 часова;

  9) Нераспоређени кандидати подносе листу жеља за упис у средње школе које имају слободних места 04. јула од 8.00 до 15.00 часова;

  10) Коначни распоред кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија, у другом уписном кругу, објављује матична основна школа 07. јула од 08.00 часова;

  11) Упис ових кандидата обавиће се 07. јула од 8.00 до 15.00 часова.

  УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

  Пријемни испит за проверу посебних способности полажу кандидати који се уписују у:

  – уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности,

  – школу за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и одељење, математичка гимназија и одељење, гимназија и одељење за спортисте, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику),

  – школу у којој се део наставе остварује на страном језику,

  – школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји).

  На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил.

  Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

  Кандидати који су положили пријемни испит и конкуришу за упис у:

  – уметничку школу ликовне области, односно образовни профил у области уметности;

  – филолошку гимназију и одељења филолошке гимназије;

  – математичку гимназију и одељења математичке гимназије;

  – Спортску гимназију;

  – одељење за ученике с посебним способностима за физику у гимназији;

  – одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназији или

  – школу у којој се део наставе остварује на страном језику

  попуњавају у матичној ОШ образац за унос жеља и имају право да у матичној основној школи писмено изразе највише 20 опредељења за даље школовање.

  Опредељење кандидата садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, шифру и назив образовног профила, типа или смера гимназије, у складу с подацима објављеним у Конкурсу.

  Опредељења ових кандидата могу бити како образовни профили за које су положили одговарајући пријемни испит, тако и остали образовни профили (за које се не полаже пријемни испит).

  На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи, кандидати се распоређују по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим школама.

  Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим средњим школама.

  Кандидати који су положили одговарајући пријемни испит могу да конкуришу у свим школама у Републици Србији у којима је Конкурсом одређен упис у школе и одељења за које је услов положен одговарајући пријемни испит.

  Приликом исказивања опредељења за даље школовање (попуњавања листе жеља), ови кандидати, уколико су положили одговарајући пријемни испит за више школа или образовних профила за које је услов положен одговарајући пријемни испит, опредељења исказују по редоследу који одговара интересовањима кандидата.

  Обавештење о попуњавању листе жеља биће истакнуто на огласној табли школе у којој полажу пријемни испит, као и у матичној основној школи.

  Распоређивање и упис ових кандидата обавља се у истим роковима као и кандидата за упис у школе за које се не полаже пријемни испит.

  ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ

   ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА

  Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред средње школе исказани су словним ознакама које значе:

  а1 – нормалан вид на близину

  а2 – нормалан вид на даљину

  а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала

  а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја)

  а5 – нормалан колорни вид*

  а6 – нормалан стереоскопски вид

  а7 – нормална ширина видног поља

  а8 – нормална адаптација на таму

  б – нормалан слух

  б1 – нормалан слух*

  ц1 – нормална функција равнотеже

  ц2 – нормална функција равнотеже*

  д1 – нормална функција горњих екстремитета

  д2 – нормална функција доњих екстремитета

  д3 – нормална функција кичменог стуба

  е – нормална функција кардиоваскуларног система

  ф – нормална функција респираторног система

  г – нормална функција нервног система

  х – нормална функција ендокриног система

  и – нормална функција јетре

  к – нормална функција бубрега

  л – нормална функција хематопоезног система

  м – одсуство алергијских манифестација

  н – одсуство хроничних кожних болестиа

  аУ анамнези и извештају лекара школског диспанзера нема података о хроничним кожним болестима.

  Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених услова за упис ученика у први разред средње школе школски лекари и лекари специјалисти треба да се придржавају следећих критеријума:

  а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид. Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.

  а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид. Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.

  а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно.

  а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена, зелена и плава.

  а5 – нормални колорни вид*: исправно читање таблица по Ischiarai или Stilling-у, или теста на ortho-rater-у са не више од једне грешке.

  а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно и постојање стереоскопског вида на ortho-rater-у.

  а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара ширини видног поља испитивача – методом конфронтације или ширина видног поља од 60 степени назално и 90 степени темпорално на сваком оку – перитестом по Becku на ortho-rater-у.

  а8 – нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед – тест на никтомату по Schober-у или скотоптикометру по Heinsius-у.

  Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида и колорног вида на ortho-rater-у, сви кандидати који имају испаде ових функција морају се проверити тестом на псеудоизохроматским таблицама за испитивање колорног вида (Ishiara, Stilling) и тестовима за стереоскопски вид (Titmus, Lang, Randot). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења, тј. савета на нивоу професионалне оријентације.

  Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребан комплетан офталмолошки преглед. Пример за то су образовни профили који захтевају нормалну адаптацију на таму (стражари са ношењем оружја, радна места у рударској јами и друга).

  б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације; кандидат може без тешкоћа да комуницира са својом околином и да чује звучне сигнале и упозорења на опасност.

  б1 – нормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1 до 20 дБ. Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија.

  ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без тешкоћа. Неће се узимати у обзир оштећења чула и центра за равнотежу која немају утицаја на кретање.

  ц2 – нормална функција равнотеже*: ознака са звездицом упућује да је за поједине образовне профиле потребан преглед специјалисте ОРЛ и вестибуларни тест (у случајевима када се рад у том образовном профилу обавља на незаштићеним висинама или на тлу са могућношћу пада у јаме, у ископе и слично).

  д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова горњих екстремитета до физиолошких амплитуда.

  д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова доњих екстремитета до физиолошких амплитуда.

  д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну покретљивост свих делова кичменог стуба до физиолошких амплитуда.

  е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева нормалан крвни притисак, нормалан ЕКГ налаз и одсуство срчаних мана.

  ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан функционални налаз на плућима.

  г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство епилепсије и других неуролошких поремећаја. У случају сумње на неуролошко обољење потребан је неуролошки преглед.

  х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних жлезда је у границама нормале.

  и – нормална функција јетре: нормалне вредности билирубина и трансаминазе.

  к – нормална функција бубрега: нормалан налаз целокупног прегледа урина.

  л – нормална функција хематопоезног система: леукоцити, леукоцитарна формула, еритроцити и тромбоцити су у нормалним границама.

  м – одсуство алергијских манифестација: у анамнези и извештају лекара школског диспанзера нема података о алергијским манифестацијама.

  ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

  1. Посластичар #: а1-а5-д1-д2-д3-ф-м
  2. Трговац: а1-а2-а4-б-д1-д2-д3-е-ф
  3. Аранжер у трговини: а1-а4-д1-д2-д3
  4. Трговински техничар: а1-б-д1-д2-д3
  5. Туристички техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3
  6. Конобар: а1-а2-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г
  7. Кувар #: а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-м
  8. Кулинарски техничар #: а1-б-д1-д2-д3
  9. Угоститељски техничар: а1-б-д1-д2-д3

  #Подразумева се нормално функциониосање чула укуса и мириса.

  ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

  1. Економски техничар: а1-д1-д3
  2. Финансијски техничар: а1-д1-д3
  3. Правни техничар: а1-б-д1-д3
  4. Биротехничар: а1-б-д1-д3
  5. Техничар обезбеђења: а1-а2-а4-а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-г-х
  6. Пословни администратор: а1-а2-б-д1-д3
  7. Техничар заштите од пожара: а1-а2-а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-г-х
  8. Финансијски администратор: а1-а2-д1-д3
  9. Комерцијалиста: а1-а2-а7-б-д1-д2-д3
  10. Службеник у банкарству и осигурању: а1-а2-б-д1-д2-д
  11. Царински техничар: а1-б-д1-д2-д3

  ГИМНАЗИЈА

   За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није потребно подносити потврду о испуњености здравствених услова. За упис обдарених ученика у рачунарску гимназију потребно је да кандидати испуњавају услове а1 и д1.

  НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

  Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

  1) Пријаву за упис;

  2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

  3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);

  4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.

  За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.

   

   

  Date: maj 11th, 2017 | Categories: Događaji | By: | Comments: 0

  Aleksandar Filipović

  Prof. Računarstva i informatike

  Leave a Reply

  Message:*

  Name:*

  Email:*

  Website: